Invitation to International Conference IEEP 2024

International conference INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTHEAST EUROPE – IEEP 2024

 

https://ieep-2024.drustvo-termicara.com/

 

CONFERENCE ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

********************************************************************

Dear colleagues, the Organizing Committee of the International Conference IEEP 2024 thanks you in advance for your help in distributing the attached Announcement and Call for Papers.

********************************************************************

From May 29 to 31, the Society of Thermal Engineers of Serbia, the Section for Industrial Energy and the Society for Process Engineering at the Union of Mechanical and Electrical Engineers and Technicians of Serbia are organizing the IEEP '24 and Procesing '24 conferences at the same time and in the same place. The conferences will be held in Belgrade at the Serbian Chamber of Commerce, which is also the co-organizer of these events. Each conference is organized separately by its Society, with joint sessions and round tables, and will retain its special and traditional sessions.

IEEP '24 will be held 30 years after the first conference called "Industrial Energy" of the then Society of Thermal Engineers of Yugoslavia. In 2008, this conference acquired an international character and changed name to "Industrial energy and environmental protection in the countries of Southeastern Europe". Since 2008, eight regional IEEP conferences have been successfully held. That is why the upcoming IX conference has a special significance and reflects 30 years of successful work of the Society of Thermal Engineers and its Section for Industrial Energy.

International Conference IEEP ’24, will be organized on May 29-31  2024, at Chamber of Commerce and Industry of Serbia in Belgrade, under auspices:

a. Ministry of mining and energy of Republic of Serbia,

b. Ministry of education, science and technological development of the Republic of Serbia,

c. Ministry of environmental protection of Republic of Serbia,

d. Chamber of Commerce and Industry of Republic of Serbia,

********************************************************************

At this moment, there is uncertainty in the supply of energy and unpredictable growth in energy prices. On the other hand, we are witnesses of the liberalization of the markets of all countries in the region. For this reason, it is necessary for the industry of the region to receive the support of the profession and science in efforts to improve the efficiency of energy production and utilization in order to increase competitiveness and adapt to the situation on the market, as well as to include more renewable energy sources in the energy mix. Issues related to environmental protection are always actual and in the center of attention in professional and scientific circles. That is why frequent and persistent exchanges of opinions are important and necessary through the gatherings of professionals from industry, science and state institutions. The joint conference of IEEP '24 and Procesing '24 is an opportunity to analyse the possibilities and actual scope of technological process improvement, energy efficiency, environmental protection, as well as the application of renewable energy sources.

********************************************************************

SCOPE AND TOPICS

1. ENERGY POLICY, ENERGY SUPPLY, LEGISLATURE AND INCENTIVES

2. ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY MANAGEMENT IN INDUSTRY

3. ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY MANAGEMENT OF RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

4. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

5. UTILIZATION OF ALTERNATIVE FUELS AND RENEWABLE ENERGY SOURCES

6. SPECIAL THEMATIC SESSIONS

********************************************************************

DEADLINES AND IMPORTANT DATES:

Abstracts submission deadline                         March 15th 2024

Abstract Acceptance Notification                     March 20th 2024

Full conference paper submission deadline   April 30th 2024

 

The official languages of IEEP '24 are English and Serbian.

Presentation and presentation can be in Serbian language.

Participants of the IEEP '24 conference are given the opportunity to participate online via video link.

Thanks to donors, sponsors and the co-organization of the Serbian Chamber of Commerce, authors and participants at the conference do not pay the registration fee.

 

Applications for participation and abstracts should be sent to: https: //ieep-2024.drustvo-termicara.com/ (please register now)

********************************************************************

Papers will be reviewed. Only the accepted papers will be involved in Congress program, and they will be published in the Conference Proceedings (CD with ISSN) and distributed during the Conference.

Selected papers may be published after additional review in the following journals:

- Thermal Science (M23)

- FME Transaction (M24)

- Process engineering (M53)

********************************************************************

Please forward the information about International Conference IEEP 2024 to all interested colleagues and the professional public.

If you have received multiple copies of this message, as well as if International Conference IEEP ’24 is not of interest to you, or if you do not wish to receive further email notifications, please let us know: ieep-2024@drustvo-termicara.com and accept our apologies.

 

Organizing Committee of International Conference IEEP ’24

Međunarodna konferencija Industrijska energetika i zaštita životne sredine – IEEP 2024

 

https://ieep-2024.drustvo-termicara.com/

 

NAJAVA KONFERENCIJE I POZIV ZA SLANJE RADOVA

********************************************************************

Poštovane koleginice i kolege, Organizacioni odbor Međunarodne konferencije IEEP 2024 unapred zahvaljuje na vašoj pomoći u distribuciji priložene Najave i Poziva za slanje radova.

********************************************************************

U periodu od 29. do 31. maja 2024. u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije Društvo termičara Srbije I Društvo za procesnu tehniku uz suorganizaciju Privredne komore Srbije u isto vreme i sa zajedničkim delom programa organizuju skupove IEEP ’24 I Procesing ’24.

IEEP ’24 će se održati nakon 30 godina od održavanja prve konferencije pod nazivom “Industrijska energetika” tadašnjeg Društva termičara Jugoslavije koja 2008. godine stiče međunarodni karakter i dobija naziv „Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope“. Od 2008. je uspešno održano osam regionalnih konferencija IEEP. Zato predstojeća IX konferencija ima poseban značaj i odslikava 30 godina uspešnog rada Društva termičara i njegove Sekcije za industrijsku energetiku.

Međunarodna konferencija IEEP ’24, biće organizovana od 29.-31. maja 2024, u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu. pod pokroviteljstvom:

a. Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije,

b. Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije,

c. Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije,

d. Privredne komore Srbije.

********************************************************************

U ovom trenutku, kada postoji neizvesnost snabdevanja energentima, nepredvidivi rast cena energije, ali i otvorenost tržišta svih zemalja u okruženju, neophodno je da industrija regiona dobije podršku struke i nauke u nastojanjima da se unapređuje energetska efikasnost i energetskih i proizvodnih sistema radi povećanja konkurentnosti i prilagođavanja situaciji na tržištu kao i da se obnovljivi izvori energije više uključe u ulazni energetski miks. Pitanja koja se odnose na zaštitu životne sredine su uvek aktuelna i u centru pažnje i u stručnim i u naučnim krugovima. Zato su značajne i neophodne česte i uporne razmene mišljenja, što omogućavaju susreti ljudi iz struke iz industrije, nauke i državnih institucija. Prilika je da se na zajedničkoj konferenciji IEEP ‘24 i Procesing ‘24 analiziraju mogućnosti i stvarni dometi unapređenja tehnoloških procesa, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, kao i primene obnovljivih izvora energije.

********************************************************************

TEME KONFERENCIJE

1. ENERGETSKA POLITIKA, SNABDEVANJE ENERGIJOM, ZAKONODAVSTVO I PODSTICAJNI ELEMENTI

2. KORIŠĆENJE ENERGETSKIH IZVORA, ENERGETSKA EFIKASNOST I SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U INDUSTRIJI

3. ENERGETSKA EFIKASNOST I ENERGETSKI MENADŽMENT U ZGRADARSTVU

4. INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

5. KORIŠĆENJE ALTERNATIVNIH GORIVA I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

6. POSEBNE TEMATSKE SESIJE

********************************************************************

ROKOVI ZA PRIJAVU RADOVA:

  15. mart 2024. - Prijava naslova i apstrakta radova

  20. mart 2024.  - Obaveštenje o prihvatanju teme

  30. april 2024.  - Dostavljanje rada u celini

 

Zvanični jezici konferencije IEEP ’24 su srpski i engleski.

Izlaganje i prezentacija mogu biti na srpskom jeziku.

Učesnicima konferencije IEEP ’24 se daje mogućnost učešća preko video linka.

Zahvaljujući donatorima, sponzorima i suorganizaciji Privredne komore Srbije, autori i učesnici na konferenciji su oslobođeni plaćanja kotizacije.

 

Prijava radova se obavlja preko sajta: https: //ieep-2024.drustvo-termicara.com/ (registraciju možete početi odmah)

********************************************************************

U program Međunarodne konferencije IEEP ’24  kao i u zbornik radova u punom obliku konferencije na kompakt disku (sa ISSN brojem) će biti uključeni samo prihvaćeni radovi od strane naučnog odbora.

Odabrani radovi mogu biti objavljeni nakon dodatne recenzije u sledećim časopisima:

- Thermal Science (M23)

- FME Transaction (M24)

- Procesna tehnika (M53)

********************************************************************

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije IEEP ’24 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Ako ste primili više kopija ove poruke, isto tako ako Međunarodna konferencija IEEP ’24 nije u vašem interesovanju, ili ako ne želite primati daljnja obaveštenja putem e-pošte, obavestite nas na ieep-2024@drustvo-termicara.com i prihvatite naša izvinjenja.

 

Organizacioni odbor međunarodne konferencije IEEP ’24

0.27 MB

Invitation to International Conference IEEP 2024